Czym jest związek?

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by skutecznie reprezentować swoje interesy.

Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń.
Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy.

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową.

Jednak zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami.

PAMIĘTAJ! Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy!
Zgodnie z zapisem w Ustawie o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.